Räntefonder

En fond är värdepapper eller aktier som är samlade. När du som privatperson säter in pengar i en fond så innebär detta att du äger en del av fondens värde. Likväl ska man komma ihåg att en fond kan innehålla räntebärande värdepapper eller aktier för flera hundra miljoner kronor.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

De tillgångar som finns i fonden ägs till hundra procent av de olika andelsägarna. Om du lägger in pengar i fond som innehåller exempelvis 100 börsföretag, så innebär detta följaktligen att du är indirekt aktieägare samtliga hundra företagen.

När det gäller räntefonder så är dessa fonder som placerar allt i värdepapper. Det kan exempelvis vara statsskuldsväxlar och obligationer. Dessa typer av värdepapper fungerar som ett sätt för ett företag eller kommun att låna pengar från allmänheten. Du ska vara medveten om att man skiljer mellan så kallade långa respektive korta räntefonder.

När det gäller räntebärande värdepapper så är dessa utfärdade för en viss tid. Denna tid kallas för löptid. Det fungerar så att utgivaren betalar en given ränta. Denna ränta kan betalas löpande eller vid ett enda tillfälle, vid löptidens slut. En kort räntefond brukar ha en löptid på mindre än ett år. Den avkastning, som den korta räntefonden ger, påverkas ytterst lite av ränteförändringar. Skulle du välja att spara i en kort räntefond under ett halvår, så är risken att du förlorar ditt insatta belopp relativt liten.

Beträffande långa räntefonder så är följaktligen löptiden längre. För att en räntefond ska kallas för lång så bör löptiden ligga på ett år eller mer. Fonden påverkas också mer av ränteförändringar ju längre löptiden är. Långa räntefonder påverkas positivt sjunkande räntor och tvärtom. Om du har en lång räntefond, så får du avkastning genom fondens utdelning på dess innehav. Vidare kan man också få avkastning från långa räntefonder vid eventuell reavinst i samband med försäljning.

Att investera i räntefonder innebär att du tar en mycket liten risk. Men då ska man också komma ihåg att avkastning från en räntefond är tämligen låg. En räntefond är att rekommendera vid ett kortsiktigt sparande. Men det kan också vara en idé att välja en räntefond vid ett långsiktigt sparande. Det kan exempelvis röra sig om fall där kapitalet absolut inte får äventyras. Det kan exempelvis vara då man ska spara till en pension. Om du vill ha vidare råd om huruvida du ska skaffa dig en räntefond, så kan du höra av dig till din bank för konsultation.

De finns också internationella räntefonder. När det gäller internationella räntefonder så kan dessa vara inriktade på ett specifikt land, såväl som en region. Det är viktigt att komma ihåg att den avkastning man får från internationella räntefonder inte bara påverkas av hur räntorna förändras, men också av valutakursförändringar. Skulle den utländska valutan sjunka så skulle din avkastning påverkas negativt. Men om den utländska valutan skulle stiga i värde i förhållande till vår svenska krona, så innebär detta att avkastning från den internationella räntefonden påverkas positivt.

Det finns också något som heter realräntefonder. Realräntefonden placerar kapital i realränteobligationer. Dessa ges ut av svenska staten. Du ska vara medveten om att en realränteobligation skiljer sig från andra obligationer. Detta eftersom att den löper med realränta. Om du sparar ditt kapital i en realräntefond så innebär detta dig ett skydd mot inflationen.