Investera

Investering är term som inom fältet företagsadministration, finans och ekonomi kan ha flera snarlika innebörder. Att investera innebär att man placerar ett visst kapital, på en plats där man tror att det kommer att växa. Ordet investera har sitt ursprung från latinets ”vestis”, kläder, och refererar till en handling då man stoppar kläder eller andra värdefulla saker i andras fickor.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Men investering är en term som används på olika sätt inom ekonomi och finans. När ekonomer talar om investering så handlar det i regel om faktiska saker som hus eller maskiner. När personer man använder sig om investering om inom området finans så åsyftas finansiella tillgångar. Det kan vara pengar som finns på ett bankkonto eller på marknad, som i sin tur kan användas för att köpa just maskiner eller hus.

Att fatta ett beslut om investering är en central del av företagsadministration. Man tittar på de tillgångar som finns i ett företag. Dessa tillgångar kan vara fysiska, såsom byggnader eller maskiner, men det kan också vara exempelvis patent, mjukvara eller goodwill. Ett företags syfte med en investering är att göra en vinst. För att ett företag ska få en uppfattning huruvida en investering är lönsam eller inte, så gör man en så kallad investeringskalkyl. En investeringskalkyl kan göras på flera olika sätt och vara mer eller mindre noggrann.

När det gäller investeringskalkyler så är den så kallade pay off-metoden den enklaste. Med hjälp av pay off-metoden så räknar man på hur lång tid det skulle ta innan inkomsten kompenserat de kostnader man ådrar sig i samband med en investering. Låt oss säga att ett företag investerar 1 000 000 kronor för att uppföra en ny fabrik.

Skulle denna investering innebära att företaget kommer att få en ökade vinst på 100 000 varje år, så innebär detta att den så kallade pay off-tiden ligger på tio år. Pay off-metoden har dock en stor nackdel. Detta eftersom den inte räknar med att pengarna är värda mer är 1 000 000 kronor om tio år. Likväl är payoff-metoden onekligen ett enkelt sätt att räkna på om investeringar kommer att löna sig, i synnerhet när det gäller privatpersoner.

Om man istället använder sig av de så kallade nuvärdemetoden, eller diskonteringsmetoden, så räknar man på hur de framtida utgifterna, men också inkomsternas, värde i dagsläget. Då ett visst värde ligger framåt tiden så diskonteras det med hänsyn till vald kalkylräntesats. För att investeringen ska genomföras så måste nuvärdet vara positivt. Men det är också viktigt att komma ihåg att även nuvärdemetoden har svagheter. Nuvärdemetoden kan inte användas för att besvara frågan om alternativa investeringar. Då får man istället använda sig av en så kallad annuitetsmetod.

Vidare kan ett företag investera i syftet att kontrollera eller få inflytande över ett annat företag. Det innebär också att ett företag kan ha olika mycket kontroll över de investeringar som ett annat företag gör.