Hedgefonder

Hedgefonder är ett samlingsbegrepp för flera specialfonder. En hedgefond kännetecknas av att placeringsreglerna friare än vad de är när det gäller aktiefonder. Hegdefonder kan användas vid belåning, blankning men också placering i derivat i syfte att öka avkastningen.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Affärsidén bakom så kallad hedging innebär att din fond alltid ska ge avkastning. Detta oberoende av hur det går på börsen. Detta bör jämföras med en traditionell fond eller kapitalförvaltning, där man strävar efter en avkastning som kan jämföras med ett index, såsom OMX.

Amerikanen Alfred Jones var den förste som 1949 startade en hedgefond. Det var samme Alfred Jones som lanserade konceptet med prestationsrelaterad ersättning. Till en början så omfattade hedgefonderna inte särkskilt mycket kapital. Men 1980- och 90-talen innebar en rejäl tillväxt för hedgefonderna. I Sverige introducerade de första hedgefonderna i mitten av 1990-talet. Det blir allt vanligare att svenska investerare använder sig av hedgefonder som ett placeringsinstrument. Generellt sätt är det dock så att vi svenska har relativt dålig kunskap om vad hedgefonder egentligen är. Detta är förklaring till att endast ett par procent av svenskarna väljer hedgefonder. Det är i första hand institutionella investerare och förmögna privatsparare som hittills lockats investera i hedgefonder.

Tidigare så var det vanligt att man varnade för hedgefonder. Detta eftersom man ansåg att en hedgefond innebär en stor risk. En bidragande orsak till denna skepticism var att hedgefonden LTCM Long-Term Capital Management) år 1998 gick i konkurs. Denna inställning har dock ändrats. I dagsläget finns det hedgefonder med både hög och låg risk. Men det finns fortfarande kritiska röster mot hedgefonder.

Europeiska Centralbanken (ECB) menade i ett uttalande 2006 att hedgefonder var farligare än fågelinfluensan. ECS:s skeptiska syn bottnade i att de mest populära hegefonderna var alltmer likriktade si sin placeringsstrategier. Skulle en negativ omsvängning ske, skulle detta kunna leda till en finansiell chock. Bankvärlden skulle också drabbas av effekterna då hedgefonderna har en relativt hög skuldsättningsgrad. Det finns dock ett antal studier som visar att avkastningen höjs och risknivån sänks om man skaffar hedgefonder. Detta eftersom hedgefonder inte är beroende av marknadsriktning.

En hedgefond bör betraktas som ett långsiktigt sparande. Detta eftersom köp- och säljtillfällen i de olika fonderna är begränsade. Innan du väljer att investera i hedgefonder är det alltid bra att ta hjälp av en sakkunnig. För dig som vill fördjupa dig ytterligare in hedgefonder, kan surfa in på sajten Hedgeworld.