Aktiesplit

Då ett företag vill förändra aktiekapitalet eller antalet aktier i företaget, så genomför den en så kallad emission. Emissionen kan gå till på flera olika sätt. Då man delar ett befintligt antal aktier i mindre delar så kallas detta för en split. Vid en aktiesplit så sjunker det nominella beloppet på varje enskild aktie.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Om man exempelvis talar om en split 100:1 så innebär detta att man som aktieägare får 100 nya aktier mot en gammal. Många aktier splitas 2:1, men ett företag kan splita aktier på många olika sätt.

Men det nya antalet aktier som du får vid en aktiesplit är värde precis lika mycket som ditt gamla aktiekapital. Syftet med en aktiesplit är att det ska bli lättare att handla med aktier. Ju dyrare en aktie är, desto svårare blir det att handla med den. Skulle exempelvis en enskild aktie ha ett värde på flera tusen kronor, så innebär detta att det blir svårt att investera ett visst belopp. Gränsen för företag går ofta vid det pris för en aktie, som små individuella investerare är beredda för att betala för en aktie.

Således medför en aktiesplit att aktien blir mer likvid. Det innebär att omsättning på aktierna blir mer rättvisande. Det finns också så kallad omvänd split. Den effekt man då försöker uppnå är densamma som vid en aktiesplit. Det blir nämligen svårt att värdera ett visst bolag om deras aktier har ett värde på exempelvis mindre än en krona styck. Om du är aktieägare i ett visst företag, som beslutar om att aktien ska splitas, så behöver inte du göra något. När spliten är genomförd så kommer Värdepapperscentralen (VPC) att informera dig om hur många aktier du har efter spliten.

Det finns vissa som hävdar att aktiesplit leder tillhögre aktiepriser. Emellertid så finns det undersökningar som visar att så inte är fallet. Däremot så är det vanligt att man genomför en aktiesplit efter en tid då aktien har ökat i värde. Somliga hävdar att denna uppåtgående tendens fortsätter vid en aktiesplit. Effekten kan dock i viss mån vara psykologisk. Värdet på aktien ökar då investerare tror att aktien kommer att öka i värde och således köper aktier. En annan förklaring är att en aktiesplit indikerar att företaget mår bra och har framtiden för sig.