Aktier

Om du äger en aktie, i ett aktiebolag, så innebär detta att du har rätt till utdelning. Vidare har du, som delägare i företaget, rösträtt. Denna rösträtt kan du använda dig av vid företagets årliga bolagsstämma. På bolagsstämman utser nämligen företaget en styrelse. Därefter är det styrelsens uppdrag att utse en verkställande direktör. När det gäller storleken på din utdelning, så är detta något som föreslås av bolagets styrelse.


Avanza Bank – Handla aktier med courtage från 9 kr.

Vi svenskar har, jämförelsevis, mycket pengar investerade i aktier. Det är viktigt att komma ihåg att aktier är fritt överlåtbara. Det innebär att de kan köpas och säljas fritt. När du investerat pengar i aktier kan du få utdelning på två sätt. Dels kan du får en årlig utdelning, dels då aktiekursen går upp. Men det är viktigt att komma ihåg att utdelningens storlek beslutas av aktieägarna på bolagsstämman. En aktie i ett bolag är lika mycket värd som en annan aktie. Det går i princip att handla medenskilda aktier. Men detta är ovanligt. Istället är det vanligt att man köper börsposter på 100 eller 200 aktier.

Men i Sverige gör man dock en uppdelning mellan A- och B-aktier. Om du äger en A-aktie i ett företag så innebär detta att du har ett större inflytande över företaget än den person som äger en B-aktie. En B-aktie är värd en tiondel av en A-aktie. Syftet med en B-aktie är att aktiebolagets ursprungliga ägare vill bibehålla sin makt, samtidigt som de vill få in mer kapital i företaget.

En aktie är ett så kallat värdepapper. Idag är alla aktier omvandlade till så kallad registreringsposter hos Värdepapperscentralen (VPC). Värdepapperscentralen lyder under Finansinspektionen. Det är en svensk myndighet, som sorteras under Finansdepartementet, och vars uppgift är att övervaka de företag som finns på finansmarknaden. Finansinspektionen syftar till att ge finanssektorn en stabilitet, men också effektivitet, samt arbeta för ett bra konsumentskydd.

Finansinspektionen håller koll på vilka personer som är aktier i ett visst företag. Om du vill äga aktier så måste du skaffa dig en aktiedepå i en bank eller ett så kallat värdepapperskonto (VP-konto). Värdepapperscentralen ordnar så att du får en kallelse till aktiebolagets stämma, men också nya aktier vid split och utdelning på dina aktier. Vidare ser värdepapperscentralen till så att innehavarens aktier överlämnas vid så kallad tvångsinlösen, exempelvis ifall ett bolag skulle köpas upp av ett annat.

Det är viktigt att komma ihåg antalet aktier i ett bolag förändras vid split, emission och nyemission. En split av aktier betyder att antalet aktier delas i fler delar. Därmed så sjunker också den enskilda aktiens nominella belopp. Man kan också göra en omvänd split. Detta kan vara aktuellt i de fall då varje akties värde är så lågt, vanligtvis under en krona. På så vis blir det enklare att överblicka aktievärdet. Med emission menas utgivning. Vid en nyemission så ger bolaget ut nya aktier. När det gäller nyemission så kan denna vara riktad mot en specifik grupp. Det kan exempelvis vara till de personer som redan har aktier i bolaget. Det finns också något som betyder riktad emission. I det fallet så betyder det vanligtvis att aktiebolaget riktar sig mot externa placerare.

Innan du väljer att köpa aktier kan det vara en god idé att rådfråga någon sakkunnig. Den sakkunnige kan hjälpa dig att hitta aktier som passar just dig. Kom ihåg att alla typer av placeringar innebär att du tar en viss risk. Jämfört med obligationer är aktier en relativt riskfylld sparform. Men i det långa loppet så går börsen alltid upp.